Lönefrågor

Ni har möjlighet att få svar på konkreta frågor som berör samspelet mellan diskrimineringsjuridiken och kollektivavtalssystemet, information om rättspraxis eller tolkning av lagstiftning och avtal. Vi ger synpunkter i hantering av ärenden som rör diskriminerande lönesättning eller osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Ni kan få rådgivning vid utformning av informationsmaterial som syftar till att förebygga osakliga löneskillnader.

Vi genomför utbildningar kring temat lönesättning på sakliga grunder som är anpassad till den bransch ni är verksamma inom. Utbildningar kan exempelvis handla om samspelet mellan kollektivavtal och bestämmelserna om lönekartläggning. Målgruppen är chefer, personalansvariga och/eller fackliga företrädare. Andra intressanta teman kan handla om rättspraxis från arbetsdomstolen, EU-domstolen och Nämnden mot diskriminering eller hur man genomför en löneanalys ur ett könsperspektiv.

Vad är ni intresserade av?

  • Konsultation och utbildning
  • Sakkunnigutlåtanden
  • Diskrimineringstvister
  • Utredningar, forskning och offentligt samtal

Kontakta oss för en förfrågan