Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet. Nätverket Jämställda Löner arrangerar seminarium 25 maj 2018

Plats: TCO:s kansli, Linnégatan 14 i Stockholm. Ett samarrangemang med Arena Idé & TCO.
Anmälan: https://simplesignup.se/event/128950

9.00 – 9.55 Samverkan, en introduktion till temat. Professor Örjan Edström från Umeå universitet diskuterar begreppet samverkan i diskrimineringslagens aktiva åtgärder i jämförelse med regleringar om medbestämmande och arbetsmiljö. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
9.55-10.40 Erfarenheter på förbundsnivå 1. Ett mångårigt samarbete mellan Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet om aktiva åtgärder BAO/Finansförbundet. Ulrika Boëthius (ordförande i Finansförbundet). Gunilla Grenö (VD i BAO). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
10.40-10.55 Fika
10.55-11.25 Erfarenhet på förbundsnivå 2: Om samspelet mellan lagens diskrimineringsbestämmelser och aktiva åtgärder. Fackförbundet Visions slutsatser efter lönediskrimineringsmålet AD 2013 nr 64 om Gryning vård AB. Åsa Tillberg (Förbundsjurist Vision). Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
11.25.11.55 Uppsala kommun planerar att inrätta diskrimineringsombud på arbetsplatsen. Vilken funktion ska dessa ha i samband med lönekartläggningar? Uppsala kommuns förhandlingschef, Anna Lind, berättar om vad som tidigare inte fungerat och vad hoppas att uppnå. Tid för frågor och reflektion i smågrupper.
11.55-12.00 Moderator Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, sammanfattar seminariet.

EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare. Debattartikel i Lag & Avtal 29 juni 2017

Orden huvudduk och handskakning har kommit att utgöra symboler för ett inkluderande eller ett exkluderande arbetsliv. Mänskliga rättigheter som religionsfrihet och arbetsgivares näringsfrihet, uttryckt som antagnings- och uppsägningsrätt, har ställts emot varandra. Efter två avgöranden i EU-domstolen, den 14 mars 2017, har frågan om en neutralitetspolicy på arbetsplatser setts som en möjlig väg för arbetsgivare att undgå att bryta mot förbuden mot diskriminering.
Artikeln finns i en kortare och en längre version här.

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter - 15 mars 2017

Boken vänder sig till alla som är intresserade av att förstå grunderna för diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. QR-koder används för att länka till ytterligare material och för att fortsatt kunna lägga in kommentarer och uppdateringar. Boken är lämplig som kurslitteratur eller för användning i studiecirklar. Information för att beställa boken hittar du här.

Förändrade regler om aktiva åtgärder från 1 januari 2017

Sedan 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Med anledning av dessa lagändringar har Wolters Kluwer gett ut ett supplement i tryckt form till lagkommentaren. On-line versionen som är tillgänglig via Zeteo har uppdaterats på motsvarande sätt.
Lagens tredje kapitel, som har rubriken Aktiva åtgärder, har genomgått stora förändringar. Lagens fjärde kapitel som handlar om tillsyn har fått en ny bestämmelse, 4 kap.1 a §, med en definition av begreppet tillsyn. Förändringarna i tredje kapitlet har medfört följdändringar i 4 kap. 5 § där situationer när ett vitesföreläggande kan aktualiseras beskrivs och i 2 kap. 19 § som gäller förbud mot repressalier. .
Supplementet ingår vid beställning av lagkommentarens andra upplaga.