EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare. Debattartikel i Lag & Avtal 29 juni 2017

Orden huvudduk och handskakning har kommit att utgöra symboler för ett inkluderande eller ett exkluderande arbetsliv. Mänskliga rättigheter som religionsfrihet och arbetsgivares näringsfrihet, uttryckt som antagnings- och uppsägningsrätt, har ställts emot varandra. Efter två avgöranden i EU-domstolen, den 14 mars 2017, har frågan om en neutralitetspolicy på arbetsplatser setts som en möjlig väg för arbetsgivare att undgå att bryta mot förbuden mot diskriminering.
Artikeln finns i en kortare och en längre version här.

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter - 15 mars 2017

Boken vänder sig till alla som är intresserade av att förstå grunderna för diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. QR-koder används för att länka till ytterligare material och för att fortsatt kunna lägga in kommentarer och uppdateringar. Boken är lämplig som kurslitteratur eller för användning i studiecirklar. Information för att beställa boken hittar du här.

Förändrade regler om aktiva åtgärder från 1 januari 2017

Sedan 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Med anledning av dessa lagändringar har Wolters Kluwer gett ut ett supplement i tryckt form till lagkommentaren. On-line versionen som är tillgänglig via Zeteo har uppdaterats på motsvarande sätt.
Lagens tredje kapitel, som har rubriken Aktiva åtgärder, har genomgått stora förändringar. Lagens fjärde kapitel som handlar om tillsyn har fått en ny bestämmelse, 4 kap.1 a §, med en definition av begreppet tillsyn. Förändringarna i tredje kapitlet har medfört följdändringar i 4 kap. 5 § där situationer när ett vitesföreläggande kan aktualiseras beskrivs och i 2 kap. 19 § som gäller förbud mot repressalier. .
Supplementet ingår vid beställning av lagkommentarens andra upplaga.

Makt och inflytande i arbetslivet - genomfördes 18 oktober 2016

Seminarium 18 oktober 2016 kl 13-16 vid Göteborgs universitet med anledning av Arena Idés antologiprojekt på temat Makt och inflytande i arbetslivet som utkom i april 2016. På seminariet presenterade vi vårt kapitel som diskuterar ”Makt och inflytande över lönebildning och lönesättning”.
Seminariets program finns här.

Uppföljning av Nordisk konferens om diskrimineringsrätt - dokumentation utgiven i april 2016

I april 2016 utkom ett temanummer, nr 4:2014 av European Journal of Social Law, med aktuella nordiska perspektiv på diskrimineringsrätten. De fyra artiklarna är skrivna av författare från Danmark, Sverige, Norge och Finland. Redaktörer för temanumret är Kerstin Ahlberg från Stockholms universitet och Susanne Fransson & Eberhard Stüber från Göteborgs universitet. Ett särtryck av detta nummer går att beställa via denna webbplats.
Temanumret är en uppföljning av konferensen Anti-discrimination Law: Trends and Legal Dilemmas som arrangerades med stöd av Nordiska ministerrådet . Konferensen samlade drygt 90 deltagare. På konferensens webbplats finns omfattande bakgrunds- och fördjupningsmaterial till de sex genomförda seminarierna. Likaså finns power-point bilder till konferensens två key-note speaches. Huvudsakligt fokus låg på frågor relaterade till arbetsmarknaden. Organisationskommitté var Susanne Fransson och Eberhard Stüber vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.